• Birkhovedskolen
 • Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg
 • 63337021
 • birkhovedskolen@nyborg.dk
Ingen aktuelle dokumenter
 • 27-09-2016
  08:00-15:00
  Skolefotografering · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 2M · 3A · 3B · 3M · 4A · 4B · 4C · 4M · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 28-09-2016
  08:00-15:00
  Skolefotografering · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 2M · 3A · 3B · 3M · 4A · 4B · 4C · 4M · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 29-09-2016
  08:00-15:00
  Skolefotografering · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 2M · 3A · 3B · 3M · 4A · 4B · 4C · 4M · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1

Besøgstæller

307974