Birkhovedskolen

Af kapacitetmæssige årsager ser skolen sig desværre nødsaget til at meddele, at det ikke er muligt at stille computere til rådighed ved folkeskolens skriftlige prøver.

Ønsker eleven at benytte computer ved prøverne, skal de selv medbringe en bærbarcomputer.

Brug af computer ved de skriftlige prøver

Reglerne om brug af computer ved skriftlige og mundtlige prøver fremgår af § 10 og § 11 i prøvebekendtgørelsen.

Generelle regler om brugen af computer ved prøverne

Skolens leder kan fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler (for eksempel computer), herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

Skolens leder kan tillade, at eleverne anvender deres egen computer ved prøven.

De computere, som benyttes, skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre.

Udskrivning og identifikation

Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen.

Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir.

Strømsvigt eller andre væsentlige problemer

Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse af computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden benyttelse af computer. Dette bør klart tilkendegives over for eleverne, hvis computer anvendes ved prøverne.